Công cụ xuất UID
Vui lòng chọn ngày tháng bạn cần lấy danh sách UID và tên file trước khi ấn xuất file.