Sử dụng công cụ Look Alike để tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng

Video ngắn thuyết minh cách sử dụng SMCC Look Alike.