Nắm bắt tình hình một group cộng đồng trên mạng xã hội bằng SMCC

Xin quý vị xem video hướng dẫn